PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA LYŽAŘSKÉ DRÁZE

 • OHLEDUPLNOST K JINÝM OSOBÁM - Každý na lyžařské trati je povinen chovat se tak, aby neohrozil zdraví nebo život nebo nezpůsobil škodu sobě ani ostatním
 • OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI A ZPŮSOBU JÍZDY -Lyžař musí mít přehled před sebou. Rychlost musí přizpůsobit svým schopnostem a možnostem, terénu, sněhovým podmínkám a rovněž počtu lyžařů na lyžařské trati.
 • VOLBA SMĚRU JÍZDY - Lyžař jedoucí vzadu musí svůj směr jízdy zvolit tak, aby neohorzil před ním jedoucího lyžaře. Lyžař, který jede za jiným lyžařem, musí dbát na dostatečný odstup, aby lyžařovi vpředu ponechal volný prostor pro směr a způsob jízdy
 • PŘEDJÍŽDĚNÍ - Předjíždět je možno zprava i zleva tak,aby předjížděný lyžař měl dostatečný prostor pro směr a způsob jízdy.
 • VJEZD NA TRAŤ A ROZJEZD PO ZASTAVENÍ - Lyžař, který vjíždí na lyžařskou trať nebo chce po zastavení pokračovat opět v jízdě, je povinen se přesvědčit, že se shora nebo zdola nepřibližuje jiná osoba, aby neohrozil sebe ani ostatní.
 • ZASTAVENÍ A STÁNÍ - Lyžař nesmí bezdůvodně zastavit a stát na zúžených a nepřehledných částech lyžařské trati.
 • VÝSTUP A SESTUP - Osoba, která stoupá nebo schází po lyžařské trati, musí použít okraj lyžařské trati.
 • DODRŽOVÁNÍ OZNAČENÍ - Lyžař musí dodržovat označení na lyžařské trati.
 • POSKYTNUTÍ POMOCI - Při úrazu na lyžařské trati je lyžař povinen poskytnout pomoc a oznámit úraz pověřené osobě (Horské záchranné službě, příp. pracovníkům lanových drah nebo vleků)
 • BEZPEČNOST LYŽAŘSKÉ VÝSTROJE - Lyžař smí používat lyžařskou výstroj jen ve stavu, v nemž výrobce zaručuje bezpečnost při používání výrobku, a zabezpečenou proti samovolnému uvolnění lyže nebo jiné části lyžařské výstroje.
 • PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI - Pokud došlo na lyžařské trati k nehodě, každý účastník, případně svědek nehody, je povinen prokázat se základními údaji o své osobě Horské záchranné službě nebo pracovníkům střediska.
 • VSTUP NA LYŽAŘSKÉ TRATĚ - před zahájením a po skončení provozu dopravních zařízení je zakázán – hrozí nebezpečí úrazu od strojů upravujících tratě, zejména navijákových s rozvinutým lanem!

Každý návštěvník lyžařské trati je povinen dodržovat pravidla chování na lyžařské trati a pro každého návštěvníka jsou závazná. Každý lyžař používá trať na vlastní riziko a musí zvážit své schopnosti vzhledem ke stavu trati, počasí a počtu lyžařů.

Provozovatel lyžařské trati je oprávněn zakázat činnost na lyžařské trati osobě, která nedodržuje pravidla chování na lyžařské trati. K zákazu činnosti ze strany provozovatele jsou oprávněni zaměstnanci lanových drah a osoby pověřené provozovatelem.

Schváleno provozovatelem lyžařské trati v Tatranské Lomnici dne 16.10.2008