PRE LEPŠÍ ŽIVOT V MESTE VYSOKÉ TATRY

Grantový program pre rok 2023/2024

Cieľom programu je podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Mesta Vysoké Tatry, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v meste pre jeho obyvateľov. Program motivuje ľudí a organizácie pôsobiace v Meste Vysoké Tatry, aby sami identifikovali, čo je potrebné zlepšiť, opraviť alebo vytvoriť v prospech miestnej komunity. Pridanou hodnotou predkladaných projektov je, že žiadatelia na nich aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu. Vyhlasovateľom programu je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. , so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina , oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „vyhlasovateľ“).

Celková suma určená na podporu projektov v rámci grantového programu pre rok 2023/2024 je 20 000€ a maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000€.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 

•    Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 31.12.2023 do polnoci 
•    Hodnotenie a výber projektov hodnotiacou komisiou: 8.1.-31.1.2024 
•    Zverejnenie výsledkov: 5.2.2024 (na www.vt.sk/grant)
•    Príprava a uzatváranie zmlúv: 6.2.-29.2.2024 
•    Realizácia podporených projektov: 1.3.2024 – 31.8.2024  
•    Vyúčtovanie projektov: do 30.9.2024 

Pred podaním žiadosti si prečítajte kompletné stanovy grantového programu pre Lepší život v meste Vysoké Tatry.


Zoznam podporených projektov na rok 2024

Do uzávierky aktuálneho ročníka, ktorá bola 31. decembra 2023, bolo podaných spolu 11 projektov. Komisia zložená zo zástupcov horského strediska a samosprávy napokon rozhodla o podpore ôsmich z nich, pre ktoré prerozdelila 20 058,-€.
Najviac podporených projektov cieli na deti, mládež a športovcov. 

Projekty podporené z grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry v roku 2024: 

• Nákup športového vybavenia   
Predkladateľ: ZUŠ Tatranská Lomnica

•Záverečné tanečné vystúpenie ZUŠ  
Predkladateľ: ZUŠ Tatranská Lomnica

Mesto Vysoké Tatry
Nákup kompletov na bežecké lyžovanie pre MŠ

Mesto Vysoké Tatry
Nákup bezpečnostných zábran

Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
Nákup pomôcok do odbornej učebne

Slovenský zväz sánkarov
Nákup sánkarského vybavenia pre deti a mládež

•OZ Zachráňme poklady Tatier
Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Starý Smokovec  - Oprava veže

•OZ Žiť Tatry
2.ročník Festival Tatranské výšiny 29. 6. 2024
 V rokoch 2019, 2020 a 2023 sme podporili v rámci grantového programu celkovo 26 projektov v celkovej sume 60 000€